Начало
  Счетоводни Услуги
 Цени на счетоводни услуги
  Полезни връзки
 Счетоводни новини
 Контакти
 

Счетоводни новини

Нов образец на декларациите за самоосигуряващите се


Нов образец на декларациите за самоосигуряващите се
  От началото на 2013 г. е утвърден нов образец на декларацията за регистрация на самоосигуряващо се лице. Самоосигуряващите се лица са длъжни при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, да подава декларация по утвърден образец от изпълнителни ...


НОВИ КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ ЗА 2013 г.


НОВИ КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ ЗА 2013 г.
    От 01.01.2013 г. се закриват всички кодове за вид плащане за ДОО и НЗОК на НАП, всички кодове за вид плащане 11 хх хх на сметки за републикански данъци на НАП, както и всички кодове за вид плащане на сметки за ДЗПО на НАП. Всички плащания към централния бюджет, НОИ и НЗОК се превеждат по досегашните сметки за репу ...


ГОДИШНА ОТЧЕТНОСТ ЗА 2012 г.


ГОДИШНА ОТЧЕТНОСТ ЗА 2012 г.
    И през 2013 г. фирмите подават годишен отчет за дейността (ГОД) заедно с годишните декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО за 2012 г. Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти). За да получите съответните указания и инструкции за попълв ...


Новите образци на декларации за корпоративните данъци


Новите  образци на декларации за корпоративните данъци
    Нови образци на декларации за корпоративни данъци: НОВА декларация по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци; Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък за 2012 г., с приложения; Годишна данъчна декларация ...


Нови образци на декларации за облагане на доходите на физическите лица


Нови образци на декларации за облагане на доходите на физическите лица
  През 2013 г. декларацията за доходите отново съдържа основна част и отделни приложения. Принципът е, че се попълват само онези приложения към декларацията, в които се посочва съответния вид доход. Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г (образец 2001) за доходите на физическите лица, с приложения и указания и ...


ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ !


ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ !
ВЕСЕЛА КОЛЕДА ! ЩАСТЛИВА , ДОБРА  И ПО - УСПЕШНА НОВА ГОДИНА ! ...


Промени в ЗДДФЛ от 01 януари 2013 г.


Промени в ЗДДФЛ от 01 януари 2013 г.
Доходите от лихви по депозитни сметки вече ще се облагат Доходите от лихвите по депозитни сметки, в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава членка на ЕС/ЕИП са изключени от необлагаемите доходи по чл. 13, т. 8. Съгласно чл. 38, ал. 13 с окончателен данък ще се облага брутната сума на придобитите лихви, като ста ...


ПО-ВАЖНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗДДС в сила от 01 януари 2013 г.


ПО-ВАЖНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗДДС в сила от 01 януари 2013 г.
   По-важните промени в ЗДДС, обнародвани в Държавен Вестник, Брой 94 от 30.11.2012, в сила от 01.01.2013 г. Изменения, във връзка с данъчен кредит на ремонт на нает актив От 01.01.2013 г. възниква право на данъчен кредит за разходите за ремонт на нает актив, независимо от срока на ползването. Съгласно изменението в чл. ...


ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА АВАНСОВИТЕ ВНОСКИ от 01 януари 2013 г.


ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА АВАНСОВИТЕ ВНОСКИ от 01 януари 2013 г.
Измененията са направите в глава четиринадесета от чл. 83 до чл. 91. От 01.01.2013 правилата за определяне на авансовите вноски са следните: Не правят авансови вноски данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби не превишават 300 хил. лева за предходната година и от новоучредени лица, с изключение на новоучредени при преобразу ...


СРОКОВЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ от 2013 г.


СРОКОВЕ ЗА ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ  от 2013 г.
1. За трудови и приравнени на тях отношения – до 25-до число на месеца, следващ месеца през който е положен трудът. 2. За самоосигуряващи се лица – 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат. 3. За извънтрудови правоотношения (граждански договори) – 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на ...1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

 

2010 - 2012 (c) Счетоводна кантора "СИАТ" - Пловдив . Всички права запазени. | Web and seo: Idea Studio Ltd. | 105721 посещения